De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

ORGANISATIE - Verandering en verbreding

De aanvullende programmalijn die de Bibliotheken landelijk samen oppakken, is die van de verandering en de verbreding van de klassieke Bibliotheek. Ook voor Bibliotheek Hengelo geldt dat de klassieke Bibliotheek, waarin uitleen van een collectie centraal stond, niet langer leidend is. Verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek betekent dat we niet meer spreken over de klassiek Bibliotheek, maar over de maatschappelijke- en educatieve Bibliotheek.

Met andere woorden: de klassieke Bibliotheek integreert in de maatschappelijke- en educatieve Bibliotheek en komt tot uitdrukking in de drie programmalijnen Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke Ontwikkeling. De collectie, in al z’n verschijningsvormen, is en blijft van belang, maar wordt ondersteunend ingezet aan de maatschappelijke en educatieve taken.

Doel: In 2020 is de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de verschillende kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

Het aantal leden is in 2018 in totaal licht gestegen, tegen de landelijke trend in. Onze collectie boeken is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. In het aantal fysieke boeken dat wordt uitgeleend zien we een daling. De digitale collectie daarentegen, groeit en wordt door onze klanten steeds meer gebruikt. Een abonnement op de Bibliotheek biedt klanten de mogelijkheid om van beide opties gebruik te maken.

4 overzichten klassieke bibliotheekLezen

Dat de collectie ondersteunend wordt ingezet voor de programmalijnen, betekent voor de lijn Jeugd & Onderwijs dat we voor de doelgroep tot 18 jaar inzetten op een aantrekkelijk collectie die uitnodigt tot lezen. Immers ‘kilometers lezen’ maakt goede lezers en lezen is leuk, mits je toegang hebt tot datgene wat bij jou past. Dat zien we terug in de collecties op de scholen, maar ook in de collectie in de Bibliotheek.

Leren

Voor de programmalijn Participatie & Zelfredzaamheid betekent het dat we inzetten op veel ondersteunend materiaal bij het aanleren van lezen en schrijven voor volwassenen. Er verschijnt steeds meer materiaal dat is afgestemd op deze doelgroep, zodat ook voor deze klanten lezen steeds leuker wordt. Op digitaal gebied is de ontwikkeling enorm groot als het gaat om het aanleren van basisvaardigheden.

Informeren

Binnen de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling is de collectie in al zijn facetten ondersteunend. Of je nou meedoet aan een leeskring of studiekring, of je wilt oriënteren op maatschappelijke vraagstukken, de Bibliotheek is het knooppunt waar kennis samenkomt juist door de aanwezigheid van collectie. Het kan fysieke informatie zijn of digitale, maar ook in de hoofden van mensen is veel kennis aanwezig die we graag delen door het organiseren van lezingen, debatten, cursussen en workshops.

Ook voor de volwassen lezer geldt dat plezier in lezen van belang is. Want lezen is een vaardigheid en vaardigheden moet je onderhouden. Daarom is onze collectie nog steeds een afspiegeling van het gebruik door onze klanten, waar we constant op monitoren en daar waar nodig zorgen voor bijstelling.

Dementheek
In 2018 zijn we begonnen met het opzetten van een Dementheek, naar aanleiding van de intentieverklaring 'Hengelo Haakt In' voor een dementievriendelijk Hengelo, die door ruim 25 Hengelose organisaties werd ondertekend. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden biedt de Dementheek informatie en advies. Onze medewerkers hebben training gevolgd in het signaleren en omgaan met demente mensen.

Huisvesting

Een ander facet van de klassieke Bibliotheek is het gebouw waarin de Bibliotheek zich bevindt. Immers: geen collectie zonder plaats waar deze staat en geleend kan worden. Integratie in de drie inhoudelijke programmalijnen betekent dat we in 2018 meer aandacht hadden voor voorlezen en andere jeugdactiviteiten, dat we steedsCertificering meer professionele ondersteuning huisvestten in de vorm van spreekuren en informatiebijenkomsten en dat we zien dat voor veel mensen de Bibliotheek de plek is waar je elkaar treft of juist in een relatief rustige omgeving kunt studeren of werken. De Bibliotheek is een fijne plek in de stad waar iedereen zich welkom kan voelen.

Certificering

Dat we met verandering en verbreding op het juiste pad zitten, werd in 2018 bevestigd doordat we als eerste Bibliotheek in Nederland gecertificeerd werden binnen het nieuwe certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’. In het certificeringstraject werden de kwaliteit van de organisatie, programma’s en dienstverlening getoetst.

Doel: In 2020 werken alle medewerkers vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage hieraan en handelen er naar. Doelen en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie is een leidend principe. De talenten van medewerkers zijn in beeld en op de juiste plek ingezet.

Op 1 juli 2018 werd de gezamenlijke directievoering voor de Bibliotheekstichtingen Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal een feit. De samenwerking van de Bibliotheken Hengelo en Hof van Twente stamt reeds van 2013, Organisatie en medewerkersen dit jaar kwam Oldenzaal daarbij. 

Opschaling is belangrijk, omdat het de Bibliotheken meer slagkracht geeft. Door in te zetten op meer zelfstandigheid en eigenaarschap binnen de teams kan management beperkt blijven en is er meer ruimte voor de uitvoering.

Dit wordt gedaan in de vorm van zelforganiserende teams. De teams stellen een eigen teamagenda op, waarin de stappen zijn opgenomen om de teamdoelen te bereiken.

Deze organisatieontwikkeling heeft ook in 2018 veel aandacht gevraagd. Want naast een andere manier van onderling samenwerken, veranderden ook de taken die aansluiten bij de maatschappelijke en educatieve Bibliotheek.

Doel: In 2020 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit.

Al een aantal jaren boden we vrijwilligers de mogelijkheid hun steentje bij te dragen aan de Bibliotheek. In 2018 is deze functie, met de inzet van een nieuw geworven vrijwilligerscoördinator, professioneel verder uitgebouwd.

VrijwilligersWerken met vrijwilligers is belangrijk voor de Bibliotheek; vrijwilligers vinden een voorziening als de Bibliotheek belangrijk en hebben daar iets extra’s voor over. Dit gezamenlijk belang hebben we vorm gegeven door vrijwilligers te werven voor taken die van toegevoegde waarde zijn. We kijken wat goed bij iemand past en zorgen voor een goede opleiding en begeleiding in de nieuwe Vrijwilligersacademie. De eerste lichting vrijwilligers heeft de nieuwe opleiding inmiddels voltooid en is aan de slag gegaan in de Bibliotheek. Eind 2018 waren er 47 vrijwilligers actief als gastvrouw, gastheer, collectievrijwilliger of chauffeur. Daarnaast waren er zo’n 100 andere vrijwilligers actief voor de Bibliotheek, bij projecten als de VoorleesExpress en PraatjesMaken.

Als maatschappelijke organisatie, die bovendien als één van haar speerpunten participatie en zelfredzaamheid heeft, geven we ook ruimte aan vrijwillige inzet van mensen als het gaat om re-integratietrajecten of andere begeleide trajecten, zoals taalstagiaires.