Verslag Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden voor vijf jaar benoemd en kunnen niet worden herbenoemd. Het rooster van aftreden zorgt ervoor dat ieder jaar een nieuw lid kan worden benoemd. De Raad besteedt grote zorg aan de werving van een nieuw lid en let daarbij op een zo groot mogelijke spreiding van maatschappelijke achtergrond en deskundigheid. Eind 2018 is drs. A.H. Hilbers vertrokken als lid en per 1 januari 2019 treedt ir. B. Pleging toe tot de Raad van Toezicht.

Taak en werkwijze

De Raad heeft een tweeledige taak. Hij houdt toezicht op het beleid van de directie en voorziet deze van advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en incidentele beslissingen. Om zijn taak goed te kunnen vervullen, vergadert de Raad tenminste vier maal per jaar en volgt daarbij een vast patroon.

Een belangrijk moment voor de Raad als toezichthouder is de vaststelling van de jaarrekening in aanwezigheid van de externe accountant. Dit gebeurt in de aprilvergadering. In deze vergadering wordt ook de strategie en de begroting voor het komende jaar besproken.

Evenals in de voorgaande jaren zijn de begroting en het meerjarenbeleid meermalen aan de orde geweest vanwege de in 2015 door de gemeente opgelegde bezuinigingen. Een belangrijk punt van zorg vormen de huisvestingskosten. Omdat de omvang van de subsidie in de loop van de afgelopen jaren is gedaald en er op de huisvestingskosten niet of nauwelijks bezuinigd kan worden, neemt de relatieve omvang van de huisvestingskosten steeds verder toe. Daar komt bij dat de komende jaren fors in groot onderhoud geïnvesteerd zal moeten worden. Samen met de gemeente zoekt de Bibliotheek naar een oplossing voor dit structurele probleem.

Governance codeGovernance Code Cultuur

De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governance code zoals deze voor de cultuursector is vastgesteld. Eenmaal per jaar bespreekt de Raad expliciet in hoeverre het doen en laten van de Raad in overeenstemming is met deze code. De Raad heeft daarbij vastgesteld dat alle principes van de governance code worden nageleefd.

Prof. dr. J.J.A. Thomassen
Voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht

Prof. dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
Drs. A.H. Hilbers
Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem
Dhr. E.P. Keuzenkamp
Mr. W.T.M. Krieger