Pariticipatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. En de digitalisering neemt alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen.

De Bibliotheek heeft als doelstelling om basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen. Dit doen we op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding. In samenwerking met lokale en landelijke partners bieden we hiervoor een breed aanbod aan producten en diensten aan. De Bibliotheek speelt binnen het lokale sociale domein een steeds belangrijkere rol in het aanbod van non-formeel leren1 en het faciliteren van spreekuren voor de directe hulpvraag.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In 2019 zijn er rond taalvaardigheid opnieuw veel activiteiten ontplooid. Wij faciliteerden onder andere het Taalpunt, Taalcafé en de Taalmeter in samenwerking met Wijkracht. Een ander mooie samenwerkingsproject van de Bibliotheek en Wijkracht was Letter voor Letter.

Letter voor letterLetter voor Letter

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden op 26 september in de Schouwburg Hengelo voor een feestelijke avond met Nederlandstalige toppers. De Letter voor Letter voorstelling met 350 bezoekers had als doel extra aandacht voor laaggeletterdheid onder NT1-ers te generen en is gesubsidieerd door de Provincie Overijssel.

Vooraf is er veel werk verricht om de NT1 doelgroep in Hengelo te bereiken door onder andere bedrijven te bezoeken en gratis kaarten beschikbaar te stellen. Bij de start en in de pauze van de voorstelling ging een team van vrijwilligers en professionals in gesprek met het publiek over de mogelijkheden om te leren lezen en schrijven. Ook zijn in de weken na de voorstelling bezoekers actief benaderd met de vraag of er meer informatie of hulp gewenst was. De resultaten zijn positief en zullen in het voorjaar 2020 worden geëvalueerd.

Week van de AlfabetiseringEus

Een hoogtepunt in 2019 was het 100-jarig jubileum van de Bibliotheek in september. De Week van de Alfabetisering viel in deze feestmaand, dus was er reden genoeg om eens extra uit te pakken.

We organiseerden een symposium met als thema Hoe laaggeletterdheid beter te herkennen en bespreekbaar maken? voor vrijwilligers en professionals met directe klantcontacten. Dit symposium werd goed bezocht en de 60 deelnemers vonden het een waardevol evenement.

Daarnaast was er een high tea met een pub quiz voor 80 taalvrijwilligers om deze te bedanken voor al hun inzet. Een ander aanbod voor de taalvrijwilligers en professionals was de lezing van Willem de Jong over Trauma en stress bij kinderen. Deze lezing werd goed bezocht met 70 deelnemers.

Ten slotte was er een avond met Özcan Akyol met ruim 100 bezoekers, waarin hij geïnterviewd werd door journalist Theo Hakkert.

Nieuwe NederlandersNieuwe Nederlanders

In 2019 lag de focus ook op de NT2-doelgroep die het Nederlands als tweede taal hebben.

Naast het al bestaande aanbod zoals PraatjesMaken, cursussen op maat, leesgroepen en rondleidingen wil de Bibliotheek nieuwe Nederlanders extra ondersteunen bij de inburgering en het leren van de taal.

Dit jaar werd daarom Praat Nederlands met me aan het programma toegevoegd.

Dit samenwerkingsproject met de Waterstaatskerk van de PKN gemeente, is een taalcafé voor asielzoekers dat twee keer per week in de Bibliotheek plaatsvindt en in 2019 ruim 400 deelnemers trok.

 

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

Project Digitale Inclusie

Overheidsinstanties hebben afgelopen jaren hun dienstverlening steeds meer gedigitaliseerd. Bemenste loketten zijn gesloten en burgers moeten hun zaken met de overheid nu online regelen. Maar in de praktijk bleek een grote groep kwetsbare burgers digitaal niet te kunnen meekomen. Leren activiteiten HGL 2019Daarom is de Manifestgroep opgericht - bestaande uit de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV - om hier iets aan te doen.

Deze Manifestgroep heeft samen met de Koninklijke Bibliotheek het project Digitale Inclusie opgezet. De Manifestgroep en de openbare bibliotheken hebben in het kader van de digitale inclusie een gezamenlijk belang: de kwetsbare burger zo goed mogelijk bedienen. Dit kan door samen een scholingsprogramma te realiseren en te zorgen voor een verdere uitbouw naar een landelijk dekkend netwerk van informatiepunten.

Bibliotheek Hengelo is in het voorjaar door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd als koploper voor de uitrol van het project Digitale Inclusie. Per 1 september 2019 is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend in de Bibliotheek. Daar stellen we bovendien een laagdrempelig aanbod aan cursussen beschikbaar, zoals Klik&Tik en Digisterker. Deze cursussen blijken het gewenste resultaat te hebben: de meeste deelnemers geven na afloop vanDigihulp de cursussen aan minder afhankelijk te zijn, meer te durven en zich veiliger te voelen bij gebruik van computer, internet en e-overheid. In 2020 wordt de dienstverlening van het IDO verder uitgebreid.

Digihulp

In 2019 zijn we gestart met de Digihulp. De Digihulp is een laagdrempelige dienstverlening waar mensen elke werkdag terecht kunnen met praktische digitale problemen of vragen. Dat kan gaan over de werking van software, mailaccount of over apparatuur zoals de smartphone, tablet, pc/laptop en e-reader. De Digihulp wordt bemenst door een ICT niveau 3 student van het ROC van Twente. In 2019 hebben twee studenten zo hun eindstage en studie succesvol afgerond bij de Bibliotheek.

 

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

Werk

Ook in 2019 was er elke maand weer een breed aanbod voor werkzoekenden. Met onder andere Walk&Talk netwerkbijeenkomsten, meerdere workshops door bijvoorbeeld de Broekriem (JobOn), een sollicitatiespreekuur en een wekelijke bijeenkomst door netwerkorganisatie TalentPlus.

Financieel

In de Bibliotheek biedt de Brievenhulp wekelijks hulp bij de correspondentie en het invullen van formulieren. In maart en april konden burgers weer een beroep doen op het wekelijkse belastingspreekuur voor hulp bij hun aangifte. Nieuw was de hulp van overstapcoaches voor de zorgverzekering in samenwerking met de gemeente Hengelo. Deze coaches waren drie dagdelen beschikbaar om vragen te beantwoorden over de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Gezondheid

In december is de Bibliotheek gestart met het trefpunt Het Luisterend Oor. Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. De coaches Yvonne de Lizer, Doris Kasper en Dorine Noorda geven tijd en aandacht aan iedereen. Luisterend oorMen kan bij hen ook terecht met zorgen over geld, gezondheid of stress, maar ook met problemen op het werk, op school of in een relatie. Het trefpunt Het Luisterend Oor is elke donderdag gratis te bezoeken van 11.00-13.00 uur. Een vergelijkbaar initiatief dat in 2019 gestart is, is Verhalen en meer! van Wijkracht. Elke maand gaan de deelnemers aan de hand van een themaverhaal in gesprek met elkaar.

 

 

1 Er zijn drie manieren van leren: formeel, informeel en non-formeel. Als Bibliotheek kiezen we voor non-formeel leren als de meest geschikte vorm om onze doelstellingen te behalen.Non formeel leren

  • Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten.
  • Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.
  • Informeel leren: onbedoeld leren, kan in een georganiseerde leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit leren is in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten. Als we alle uren die we leren zouden uitsplitsen naar formeel leren, non-formeel leren en informeel leren, zal het aantal uren informeel leren met stip op één staan. Wij kunnen (over)leven dankzij informeel leren: leren tanken, je smartphone gebruiken, je kinderen opvoeden, met collega’s omgaan, mantelzorg verlenen, hulp vragen.

Bron: Volwassenenleren.nl