Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een tweeledige taak. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en voorziet deze bovendien van advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en incidentele beslissingen.

Om haar taak goed te kunnen vervullen, vergadert de Raad meerdere keren per jaar. Een belangrijk moment voor de Raad als toezichthouder is de goedkeuring van de jaarrekening in aanwezigheid van de externe accountant. Dit gebeurt in de eerste helft van het jaar. In de daaropvolgende vergadering wordt ook de strategie en de begroting voor het komende jaar besproken.

Jaarlijks overleggen de voorzitter en directeur ook één of meerdere keren met de betrokken wethouder in een bestuurlijk overleg, waarbij beleid, prestaties en toekomstige verwachtingen worden besproken.

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden en maakt bij de benoeming van nieuwe leden gebruik van de richtlijnen voor Cultural Governance.

Samenstelling Raad van Toezicht 2019Governance code

Prof. dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem
Dhr. E.P. Keuzenkamp
Mr. W.T.M. Krieger
Ir. B. Pleging