Voorwoord

Onlangs sprak de Raad voor Cultuur zijn zorgen uit over de openbare bibliotheken. Volwaardige bibliotheken zijn niet overal meer een vanzelfsprekendheid. Sinds 2010 zijn de gemeentelijke subsidies voor bibliotheken gemiddeld afgenomen met maar liefst 19%. Daarnaast is er extra bezorgdheid, omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat het niet goed gaat met de leesmotivatie en de leesvaardigheid van middelbare scholieren.

“Bibliotheken zijn een basisvoorziening en nemen een sleutelpositie in als het gaat om taalvaardigheid, digitale vaardigheden, leesmotivatie en leesvaardigheid van jong en oud. Dat is ook van belang voor de toekomstige positie van Nederland als kennissamenleving", merkt de Raad terecht op.

Bibliotheken werken hard aan hun veranderende functies en dat wordt ook steeds meer zichtbaar. Bibliotheken worden daarbij de huiskamer van de stad, waar ook kan worden geleerd. Waar de uitleencijfers een afnemende lijn vertonen, zien veel bibliotheken de bezoekersaantallen toenemen. Dat komt door de aangename toegankelijke plek; er is koffie, er zijn kranten en internet en er zijn werkplekken, vergaderruimtes, activiteiten, cursussen, spreekuren. Een huiskamer voor ontmoeting, lezen, leren en informeren.

Waarde voor de maatschappijEvenementen en deelnemers in 2019 HGL

Bibliotheken kennen een lange traditie waarin zij zich hebben ingezet voor het onderliggende doel; mensen in staat stellen om informatie te verkrijgen, waardoor zij mee kunnen doen aan de samenleving. Of het nu met de verouderde term volksverheffing wordt aangeduid of permanente educatie, of zoals meer actueel: een leven lang leren. In de oorspronkelijke kern is er weinig veranderd.

De Bibliotheek is van onschatbare waarde geweest in de afgelopen 100 jaar en zal dat ook in de toekomst zeker blijven. Een succesvolle Bibliotheek ontstaat niet vanzelf; dat gebeurt met grote inzet en toewijding van personeel en vrijwilligers. Daarnaast is het resultaat afhankelijk van een goede samenwerking met gemeente en partners uit cultuur, onderwijs en welzijn. Gezamenlijk bepalen we het succes en de waarde van de Bibliotheek voor alle inwoners van onze stad.

René Siteur
Directeur-bestuurder