De klassieke Bibliotheek

ORGANISATIE - Verandering en verbreding

In 2020 sloten we de beleidsperiode 2016-2020 af en maakten we de balans op van vier jaren werken aan de strategische doelstellingen die we in 2016 geformuleerd hebben. We kunnen zeggen dat de wereld er anno 2020 anders uitziet. In 2016 konden we niet bedenken welke impact een geheel nieuw virus op de wereldbevolking en -activiteiten heeft. 2020 kwam hiermee in een totaal ander perspectief te staan. Hebben de Bibliotheken stilgestaan? Zeker niet.

Leden HGL 2020

Integratie en samenwerking waren belangrijk in 2020. Zowel binnen de interne organisatie als in de samenwerking met onze belangrijkste stakeholders zijn flinke stappen gezet.

De samenwerking tussen de drie Bibliotheekstichtingen leidt tot een steeds verdere integratie van de werkzaamheden. Dit bevordert de efficiëntie van onze bedrijfsvoering.

Een goede samenwerking met (lokale) partners is voor de Bibliotheek essentieel. Hoe belangrijk dit voor ons is hebben we onder andere tot uitdrukking laten komen in de voorbereidingen op het nieuwe meerjarenbeleid 2021 – 2024 van de Bibliotheek.

Met veel plezier hebben we daarvoor de dialoog gefaciliteerd om met de belangrijkste stakeholders binnen onze drie gemeenten de complexe maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken waar we met elkaar aan werken. Ieder vanuit de eigen mogelijkheden en rol; over de wederzijdse beelden en verwachtingen.

Daarmee hebben we niet alleen essentiële input voor ons beleid opgehaald, maar hebben de deelnemers ook waardevolle input kunnen halen voor de eigen praktijk. De waardering van de partners voor dit initiatief, zien we als aanmoediging om de maatschappelijke opgaven, waar we allemaal een rol in hebben, centraal te blijven zetten. En te blijven verdiepen op hoe iedere partner hier het best een bijdrage aan kan leveren.

Doel: In 2020 werken alle medewerkers vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage hieraan en handelen ernaar. Doelen en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie is een leidend principe. De talenten van medewerkers zijn in beeld en op de juiste plek ingezet.

Doel: In 2020 hebben alle medewerkers onderzocht wat de eigen talenten zijn. In ontwikkelgesprekken zijn deze talenten besproken en is gekeken in hoeverre de talenten toegepast (kunnen) worden in de werkzaamheden binnen de teams.

Wensen, verwachtingen en ambities van zowel medewerkers als organisaties verwerken we in een ontwikkelplan met aansluitend een opleidingsplan dat parallel meeloopt met het meerjarenbeleid.

Zelforganisatie, zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen, staat daarbij hoog in het vaandel. Competenties als ondernemerschap, creativiteit en lerend vermogen zijn essentieel.

Organisatie en medewerkers 2020

NB. Een aantal medewerkers heeft een dienstverband bij meer dan één stichting. Een aantal medewerkers werkt voor meer dan één team. De drie stichtingen samen hebben 50 medewerkers. 

NB. De teams Lezen, Leren en Informeren leveren, naast de inhoudelijke organisatie en uitvoering van producten en diensten (activiteiten), de medewerkers die zorgdragen voor de openstelling van de vestigingen en de ondersteuning van de bezoekers (medewerkers Bibliotheekservice). Voor Hengelo gaat dit om 3,6 fte, Hof van Twente 2,5 fte en Oldenzaal 0,9 fte. Vrijwilligers vormen inmiddels een wezenlijk aanvulling op onze beroepsmatige inzet. 

Doel: In 2020 is de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de verschillende kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

Het onderhoud van de collectie is een continu proces. Aanschaf en sanering vinden plaats op basis van het gebruik van de collectie door onze klanten. In 2020 zien we vanwege het coronavirus een ander gebruik van de collectie door een periode van volledige sluiting, een gedeeltelijke openstelling en een zeer beperkte openstelling.

Het aantal uitleningen is met ruim een derde gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daar staat tegenover dat het aantal geleende e-books in Hengelo met ruim een derde is gestegen. Helaas heffen deze cijfers elkaar niet op; ondanks dat de opmars van het e-book weliswaar niet stuiten is, is het fysieke boek nog steeds zwaar favoriet. Het is al een aantal jaren een duidelijke trend dat e-books meer geleend worden. Een stijging zoals die van afgelopen jaar heeft natuurlijk alles te maken met de bijzondere omstandigheden waar we ons in 2020 voor gesteld zagen.

Collectie HGL 2020

Uitleningen HGL 2020

Het stimuleren van lezen blijft een belangrijke activiteit, veelal geïntegreerd in de verschillende maatschappelijke programma’s. Het boek is daarbij essentieel en gelukkig weten heel veel mensen de weg naar de Bibliotheek te vinden om veel en met plezier te lezen. Ook in crisistijden.

Huisvesting en faciliteiten

Als Bibliotheek vinden we het belangrijk dat iedere inwoner in onze gemeenten binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek. Met onze twee vestigingen in het centrum en in de Hasseler Es voorzien we in deze spreiding. Een volwaardige Bibliotheek gaat met de tijd mee en dat is terug te zien in onderhoud en inrichting. We streven er daarbij naar een inspirerende omgeving te bieden, die nieuwgierig maakt en waar iedereen zich thuis kan voelen.

Bezoekers HGL 2020

Facelift voor Bibliotheek Hengelo Stad

De voorbereidingen die in 2019 zijn gestart om Bibliotheek Hengelo Stad zodanig in te richten en aan te passen dat deze recht doet aan: ontmoeten, werken en studeren, cursussen, huiskamer, inspirerende omgeving, podium, expositie en nog veel meer leiden in 2020 tot de daadwerkelijke uitvoering. Het was spannend te zien hoe de Bibliotheek een metamorfose onderging en we toch veel van de reeds bestaande materialen konden hergebruiken. Van een formele opening waarbij we de ruimte in gebruik konden nemen, zoals we dit wensten is het helaas (nog) niet gekomen.

Herinrichting jaarverslag2020Een belangrijke functie van de fysieke Bibliotheek is de verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Als de vergaande maatregelen tegen het coronavirus worden opgeheven hebben wij er het volste vertrouwen in dat onze bezoekers de weg weer weten te vinden en volop gebruik zullen maken van de faciliteiten die we bieden: meer werk- en studieplekken, een situering van het podium waardoor het beter gebruikt kan worden, het Ontwikkelplein met spreekuren en oefenplekken en heel veel fijne plekken om te zitten. Met nieuwe kleuren en vooral ook veel groen.

De steeds nauwere samenwerking tussen de Bibliotheken Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente komt ook terug in facilitaire zaken en ICT. Continuïteit is daarbij van groot belang. Daarom is ook op netwerk- en ICT-niveau de samenwerking gezocht. De netwerken van Hengelo en Oldenzaal hebben in 2020 een herstructurering ondergaan. Hof van Twente zal hier in 2021 bij aansluiten.

De Bibliotheek online

De coronacrisis heeft ook grote impact gehad op onze online omgeving. Ons websitebezoek is een indicatie van de impact van de lockdowns. Tijdens de sluiting van de Bibliotheek in maart/april en wederom in november daalde het websitebezoek. Het steeg weer bij gedeeltelijke openstelling, waarbij onze website vanwege de steeds wijzigende situatie, een belangrijk communicatiemiddel was voor openingstijden en veiligheidsmaatregelen.  

Doel: In 2020 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit.

Onze vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in de Bibliotheek. Op veel fronten bieden zij hun diensten aan en maken zo samen met de beroepskrachten een Bibliotheek die voor en door de samenleving werkt. Het vraagt steeds opnieuw aandacht voor de positie die de vrijwilligers innemen en in het zien, erkennen en waarderen van wie ze zijn en wat ze voor ons doen.

In Hengelo zijn eind 2020 62 vrijwilligers actief als gastvrouw- of heer, chauffeur, taalvrijwilliger of vrijwilliger voor de Bibliotheek aan Huis. Samen besteden zij bijna 190 uur per week aan hun werkzaamheden voor de Bibliotheek. Daarnaast waren er in 2020 60 vrijwilligers actief voor de VoorleesExpress.