Raad van Toezicht

Als bestuursvorm kent de Bibliotheek een Raad van Toezicht. Als wettelijk kader voor de doelstellingen van de Bibliotheek geldt de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob, 2015). De Raad houdt toezicht op het algemene bibliotheekbeleid, zoals dat door de directie wordt gevoerd en voorziet deze van advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en incidentele beslissingen.

Om haar taak goed te kunnen vervullen, vergadert de Raad meerdere keren per jaar.

Naast de bespreking van de managementrapportages en jaarstukken, waren organisatieontwikkeling en voortgang van de samenwerking met Oldenzaal en Hof van Twente, belangrijke thema’s. Uiteraard kon ook dit jaar de jaarrekening en de bijbehorende accountantsverklaring weer worden goedgekeurd.

Tot slot werden voorbereidingen getroffen voor de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit proces dient in het voorjaar van 2021 afgerond te worden.

De Raad hanteert een rooster van aftreden en maakt bij de benoeming van nieuwe leden gebruik van de richtlijnen voor Cultural Governance.

Samenstelling Raad van Toezicht 2020

Dhr. R.W. Verver
Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem
Dhr. E.P. Keuzenkamp
Mr. W.T.M. Krieger
Ir. B. Pleging