De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

ORGANISATIE - Verandering en verbreding

De klassieke Bibliotheek is de Bibliotheek die er altijd al was. Onze vestigingen, voor iedereen toegankelijk. De huiskamer van de stad.

De verbreding en verdieping van de klassieke Bibliotheek, zoals die bij de start van ons meerjarenbeleid in 2016 als programmalijn werd opgenomen, heeft in 2019 vorm gekregen in onze definiëring van publieksservice:

De term ‘publieksservice’ staat voor alle service die onze klanten ervaren. Oftewel alle diensten en producten in en buiten de vestigingen, offline en online. Zowel boeken, computervoorzieningen, cursussen, lezingen, activiteiten, de sfeer en netheid, maar vooral: elk contactmoment.

Klantgericht

Bij de verbreding en vernieuwing van de Klassieke Bibliotheek verandert de focus van informatie beschikbaar stellen naar informatie (in de breedste zin van het woord) klantgericht gebruiken. Dit doen we door:

 1. Inwoners te betrekken bij de publieksservice (de vrijwilligers in de publieke ruimte en in de programmering) en hen hierin een betekenisvolle rol geven voor henzelf en voor de klanten.
 2. Een vraaggericht aanbod te ontwikkelen; samen met partners en inwoners komen tot relevante programma’s op bijvoorbeeld het gebied van een leven lang leren, meedoen in de samenleving en jeugdactiviteiten.

Met deze definiëring is de nieuwe Bibliotheek ontstaan waarin alle facetten van het Bibliotheekwerk van nu hun plek hebben gevonden. Lezen, Leren en Informeren.

We doen dit vanuit de waarden die we in 2019 samen vastgesteld hebben: gastvrij, gidsend, inspirerend, nieuwsgierig en levendig. Waarden die we in 2020 verder gaan invullen.

Doel: In 2020 is de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de verschillende kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

Collectie

De collectie in de Bibliotheek is ondersteunend aan de inhoudelijke programma’s van de teams Lezen, Leren en Informeren. Meer dan vroeger gaat het om de juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Aanbod is er in onze digitale wereld immers genoeg. Maar wat vraagt onze klant van de Bibliotheek? Het gebruik van de collectie wordt daarom nauwkeurig gevolgd. 4 overzichten HGLOp basis van de gebruikscijfers van de collectie hebben we inzicht in het onderhoud dat nodig is. We weten welke onderdelen (extra) aanschaf kunnen gebruiken, maar ook waar we collectie kunnen afschrijven.

Uitleningen

Sinds een aantal jaren zien we een toename van het aantal uitleningen van e-books en een afname van het aantal uitleningen van de papieren boeken. Veel inwoners die boeken lenen doen dit zowel digitaal als fysiek. Het papieren boek is daarbij nog steeds favoriet, maar het digitale boek heeft bepaalde voordelen, zoals makkelijk te hanteren, veel boeken in één handzaam device bij elkaar, lettergrootte en helderheid die zijn aan te passen.

Het is een landelijke tendens dat het totaal aantal uitleningen bij Bibliotheken terugloopt en deze tendens zien we ook bij Bibliotheek Hengelo. Ontlezing is een zorgwekkende ontwikkeling in Nederland. Alhoewel de dalende uitleencijfers niet hoeven te betekenen dat er minder gelezen wordt, is het wel duidelijk dat het aantal mensen dat onvoldoende kan lezen om goed mee te kunnen doen in de maatschappij groeit. Daar ligt een opgave voor de Bibliotheek.

Huisvesting

De Bibliotheek in nieuw perspectief is een Bibliotheek waar de collectie weliswaar nog een belangrijke plaats inneemt, maar niet meer leidend is voor de inrichting. De collectie is ondersteunend aan de programma’s, de activiteiten, producten en diensten die de Bibliotheek verzorgt. Dit heeft consequenties voor de inrichting. De huidige inrichting, die meer past bij de klassieke Bibliotheek, begint merkbaar te knellen als een te krappe jas. Na bijna 15 jaar is de inrichting bovendien toe aan een opknapbeurt.

Daarom is in 2019 een projectgroep aan de slag gegaan met de opdracht Bibliotheek Hengelo Stad zodanig in te richten en aan te passen dat deze recht doet aan dat wat we van een Bibliotheek anno nu mogen verwachten. Zo komen ontmoeten, werken en studeren, cursussen, huiskamer, inspirerende omgeving, podium en expositie nadrukkelijk naar voren in het nieuwe ontwerp dat in maart 2020 uitgevoerd gaat worden. Uitgangspunt is hierbij duurzaamheid en hergebruik van materiaal daar waar dit mogelijk is.

Voorzieningen

Het beheer van de gebouwen was ook in 2019 een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van ons facilitaire team. Naast de voorbereidingen voor de herinrichting, werd gezorgd voor een upgrade van het gehele Wi-Fi netwerk voor bezoekers. Hiermee faciliteren we een prettige werk- en studeeromgeving in de Bibliotheek. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij bijvoorbeeld energiebeheer en vervanging van apparatuur. Daarbij wordt gezocht naar energiezuinige varianten en is gekozen voor groene stroom.

Doel: In 2020 werken alle medewerkers vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage hieraan en handelen er naar. Doelen en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie is een leidend principe. De talenten van medewerkers zijn in beeld en op de juiste plek ingezet.

Integratie Bibliotheek Hengelo | Hof van Twente met Bibliotheek Oldenzaal

In 2019 zijn we met de drie bibliotheekstichtingen als één werkorganisatie gaan werken. Dit betekent dat elk team over de drie stichtingen het programma maakt dat vervolgens lokaal per stichting, binnen het eigen ambitieniveau, over de verschillende vestigingen, wordt uitgevoerd. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars denkkracht en expertise, terwijl we tegelijkertijd vanuit een lokaal perspectief blijven werken.

ZelforganisatieOrganisatie en medewerkers 2019

De teams werken vanuit het principe zelforganisatie. Alle medewerkers hebben zich verdiept in en werken met de principes van zelforganisatie:

 1. Flexibiliteit van rollen: doen wat nodig is.
 2. Proces van besluitvorming: niemand is tegen.
 3. Gedistribueerd leiderschap: samen verantwoordelijk.
 4. Radicale transparantie: open kaart spelen.
 5. Zelforganiserend vermogen: werkbare oplossingen.
 6. Collectieve intelligentie: samen weet je meer.
 7. Spanning is brandstof: wrijving geeft glans.
 8. Successen vieren: trots.

Dit is een proces van vallen en opstaan waar we het hele jaar door aan werken, een terugkerend thema in de teamoverleggen en ook aandachtspunt in de ontwikkelgesprekken met alle medewerkers.

Doel: In 2020 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit.

In 2019 is het vrijwilligersbeleid voor Bibliotheek Hengelo | Hof van Twente geactualiseerd en ook toepasbaar voor Bibliotheek Oldenzaal gemaakt. Vrijwilligers zijn steeds belangrijker voor onze Bibliotheken.

Niet alleen omdat ze ons helpen met veel werkzaamheden, waardoor we onze doelstellingen kunnen halen, maar ook omdat het betrekken van inwoners bij de Bibliotheek invulling vrijwilligersgeeft aan het principe ‘de Bibliotheek maken we samen’.

De Bibliotheek als de plek midden in de samenleving, waar iedereen zich welkom voelt en waar je zelf je steentje aan kunt bijdragen. De Bibliotheek wil mensen de mogelijkheid geven talenten en kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen door een diversiteit aan vrijwilligerswerk te bieden.

Vrijwilligers in de Bibliotheek volgen verschillende trainingen en zijn zo, met ondersteuning van de beroepskrachten, in staat klanten op de juiste wijze te helpen of te ondersteunen bij de programmering van de Bibliotheek.

Jaarrekening

Jaarrekening

Kijk hier voor de jaarrekening van Bibliotheek Hengelo over het jaar 2019.

Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Lezen is een sociaal proces. Door met anderen te praten over wat je leest, ontwikkel je je sneller en verbreedt je jouw grenzen. We hebben in de omgeving van het kind helpende volwassenen nodig om het kiezen en lezen van een boek te stimuleren, maar ook vooral het praten daarover. Dat is wat we met de aanpak van de Bibliotheek op school bereiken.

We werken nauw samen met het basisonderwijs in Hengelo. Het aantal aangesloten scholen ligt momenteel op 29. In 2019 is het totaal aantal deelnemende scholen uitgebreid met speciaal onderwijs De Bouwsteen en reformatorische school De Triangel.

vuilbakkenLeescampagnes

Dit jaar stonden de Nationale Voorleesdagen in het teken van het prentenboek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Voor peuters organiseerden we 9 theatervoorstellingen rond dit boek. Daar kwamen 265 peuters op af. Daarnaast besteedden we aandacht aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior. Ook kwamen de campagnes VakantieBieb en Zomerlezen voorbij om de leesdip in de zomervakantie tegen te gaan. Ruim 200 kinderen kwamen voor Zomerlezen boeken lenen in de Bibliotheek.

CultuureducatieBoekStart en dBos 2019 HGL

Elk jaar gaan schrijvers op bezoek in wisselende groepen van de basisschool. Dit jaar waren de groepen 3 en 4 aan de beurt. 12 groepen hebben de schrijvers Corien Oranje en Tjibbe Veldkamp ontmoet. En nog eens 18 groepen kwamen naar de Bibliotheek voor een workshop Horen, zien en lezen van Oyfo Muziek en de Bibliotheek.

Ouderpartnerschap

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij de taalontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Daarom blijft ouderpartnerschap, ofwel het vergroten van de betrokkenheid van ouders, een belangrijke doelstelling voor de Bibliotheek.

Zo organiseerden we in de Bibliotheek een maandelijks voorleesuurtje voor ouder en kind. Op basisscholen en consultatiebureaus blijkt het vaak lastig om tot een goede samenwerking te komen rond ouderpartnerschap. Daarom zijn we in 2019 gestart met de integratie naar een BoekStartBibliotheek op school. Daarmee geven we ouderpartnerschap vorm binnen IntegraalKindcentra (IKC’s) in Hengelo en komt de focus te liggen op ouders van jonge kinderen.

Leesconsulenten Bibliotheek Hengelo klJubileum

Het 100-jarig jubileum van de Bibliotheek vierden we ook op de scholen. Op de eerste schooldag in september kregen alle basisscholen bezoek van hun leesconsulent. Zij trakteerde hen op een verrassingspakket met daarin onder meer nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Eén van de scholen vond zelfs een Gouden Ticket in het pakket. Dat gaf recht op een speciale schooluitvoering van de familievoorstelling rond Joris en de geheimzinnige toverdrank.

Voor de jeugd organiseerden we in september bovendien verschillende activiteiten in de Bibliotheek, waaronder een zaterdag in het teken van techniek, een voorstelling met Tosca Mentens Dummie de Mummie en een expositie over Roald Dahl. Ook kwam de bekende tiktokker Birgit Kunstt langs en gingen schrijfsters van young-adultboeken Kim ten Tusscher en Marieke Nijkamp met jongeren in gesprek.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

 

De pilot om in IKC ’t Berflo en ’t Eimink BoekStart in de kinderopvang te integreren met de Bibliotheek op school werd in 2019 verder ontwikkeld. De collectie voor 0-4 jarigen is uitgebreid en toegevoegd aan de bestaande collectie van de basisscholen. Daarnaast werken we aan een geïntegreerd leesplan voor 0-12 jaar.

De subsidie voor de eerste zes BoekStartBibliotheek op school locaties komt vanuit de Provincie Overijssel via het stimuleringsprogramma Taal Werkt! In 2019 hebben we de integratie uitgebreid met de IKC’s De Akker en St. Plechelmus. In schooljaar 2020/21 gaan we de laatste twee locaties samenvoegen binnen de Taal Werkt! pilot.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

BoekstartkoffertjeOuders met een pasgeboren kindje kunnen in de Bibliotheek het BoekStartkoffertje ophalen. Daarin zit een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. In 2019 zijn 239 koffertjes opgehaald. Daarmee is het ophaalpercentage van 36%. Maar het gestelde doel is nog lang niet in zicht.

We kunnen inmiddels concluderen dat alleen het stimuleren van (voor)lezen en lid worden van de Bibliotheek via de consultatiebureaus, met een gevuld koffertje als geschenk, onvoldoende effect heeft op de jonge ouders. Er is meer inspanning van meerdere partijen nodig om ouders met hun baby te binden aan de Bibliotheek.

Als Bibliotheek hebben we de focus op dit moment gelegd op het verdiepen van de samenwerking met het basisonderwijs, omdat we op deze manier bijna alle jonge kinderen in Hengelo kunnen bereiken.

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

De VoorleesExpress heeft een stabiel aantal deelnemers. In 50 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress 20 weken lang elke week voorlezen. Zij bezochten ook de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

Ook PraatjesMaken werd dit jaar weer georganiseerd. Tijdens de schoolvakanties in het voorjaar en de zomer kwamen kinderen van nieuwkomersschool De Horizon naar de Bibliotheek voor een online les logopedie en spelletjes rondom taal.

Doel: In 2020 werken we samen met het voortgezet onderwijs in alle VMBO-scholen in Hengelo met het programma de Bibliotheek op school VO

In 2019 is de eerste van vijf mediatheekvoorzieningen op het nieuwe C.T. Stork College geopend en is de samenwerking met het Avila College voortgezet. Op alle locaties van Stichting Carmel en OSG ’t Genseler verzorgen we de collecties, lidmaatschappen, groepsbezoeken en deskundigheidsondersteuning van docenten. Daarnaast bieden we tijdens de examenperiode eindejaarscholieren een Glansrijk slagen studieruimte, waar bijna 500 scholieren gebruik van hebben gemaakt.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

In samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in die drie gemeentes hebben we dit jaar voortgebouwd aan een goede structuur voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid.

Ook in de Bibliotheek zelf besteden we aandacht aan mediawijsheid. In de zomervakantie was er het High Tech programma Free Energy in samenwerking met de gemeente Hengelo. In de herfstvakantie konden kinderen een virtuele wereld bouwen en een bibberspiraal of i-Motion filmpjes maken. En tijdens de Week van de Mediawijsheid gingen kinderen en jongeren aan de slag met Ozobotjes en Artificial Intelligence.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Welkom bij ons jaarverslag!

Navigatie

Je kunt het menu aan de linkerkant gebruiken om door de verschillende hoofdstukken te navigeren.

Vragen

Heb je naar aanleiding van het jaarverslag nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Pariticipatie & Zelfredzaamheid

Pariticipatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. En de digitalisering neemt alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen.

De Bibliotheek heeft als doelstelling om basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen. Dit doen we op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding. In samenwerking met lokale en landelijke partners bieden we hiervoor een breed aanbod aan producten en diensten aan. De Bibliotheek speelt binnen het lokale sociale domein een steeds belangrijkere rol in het aanbod van non-formeel leren1 en het faciliteren van spreekuren voor de directe hulpvraag.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In 2019 zijn er rond taalvaardigheid opnieuw veel activiteiten ontplooid. Wij faciliteerden onder andere het Taalpunt, Taalcafé en de Taalmeter in samenwerking met Wijkracht. Een ander mooie samenwerkingsproject van de Bibliotheek en Wijkracht was Letter voor Letter.

Letter voor letterLetter voor Letter

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden op 26 september in de Schouwburg Hengelo voor een feestelijke avond met Nederlandstalige toppers. De Letter voor Letter voorstelling met 350 bezoekers had als doel extra aandacht voor laaggeletterdheid onder NT1-ers te generen en is gesubsidieerd door de Provincie Overijssel.

Vooraf is er veel werk verricht om de NT1 doelgroep in Hengelo te bereiken door onder andere bedrijven te bezoeken en gratis kaarten beschikbaar te stellen. Bij de start en in de pauze van de voorstelling ging een team van vrijwilligers en professionals in gesprek met het publiek over de mogelijkheden om te leren lezen en schrijven. Ook zijn in de weken na de voorstelling bezoekers actief benaderd met de vraag of er meer informatie of hulp gewenst was. De resultaten zijn positief en zullen in het voorjaar 2020 worden geëvalueerd.

Week van de AlfabetiseringEus

Een hoogtepunt in 2019 was het 100-jarig jubileum van de Bibliotheek in september. De Week van de Alfabetisering viel in deze feestmaand, dus was er reden genoeg om eens extra uit te pakken.

We organiseerden een symposium met als thema Hoe laaggeletterdheid beter te herkennen en bespreekbaar maken? voor vrijwilligers en professionals met directe klantcontacten. Dit symposium werd goed bezocht en de 60 deelnemers vonden het een waardevol evenement.

Daarnaast was er een high tea met een pub quiz voor 80 taalvrijwilligers om deze te bedanken voor al hun inzet. Een ander aanbod voor de taalvrijwilligers en professionals was de lezing van Willem de Jong over Trauma en stress bij kinderen. Deze lezing werd goed bezocht met 70 deelnemers.

Ten slotte was er een avond met Özcan Akyol met ruim 100 bezoekers, waarin hij geïnterviewd werd door journalist Theo Hakkert.

Nieuwe NederlandersNieuwe Nederlanders

In 2019 lag de focus ook op de NT2-doelgroep die het Nederlands als tweede taal hebben.

Naast het al bestaande aanbod zoals PraatjesMaken, cursussen op maat, leesgroepen en rondleidingen wil de Bibliotheek nieuwe Nederlanders extra ondersteunen bij de inburgering en het leren van de taal.

Dit jaar werd daarom Praat Nederlands met me aan het programma toegevoegd.

Dit samenwerkingsproject met de Waterstaatskerk van de PKN gemeente, is een taalcafé voor asielzoekers dat twee keer per week in de Bibliotheek plaatsvindt en in 2019 ruim 400 deelnemers trok.

 

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

Project Digitale Inclusie

Overheidsinstanties hebben afgelopen jaren hun dienstverlening steeds meer gedigitaliseerd. Bemenste loketten zijn gesloten en burgers moeten hun zaken met de overheid nu online regelen. Maar in de praktijk bleek een grote groep kwetsbare burgers digitaal niet te kunnen meekomen. Leren activiteiten HGL 2019Daarom is de Manifestgroep opgericht - bestaande uit de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV - om hier iets aan te doen.

Deze Manifestgroep heeft samen met de Koninklijke Bibliotheek het project Digitale Inclusie opgezet. De Manifestgroep en de openbare bibliotheken hebben in het kader van de digitale inclusie een gezamenlijk belang: de kwetsbare burger zo goed mogelijk bedienen. Dit kan door samen een scholingsprogramma te realiseren en te zorgen voor een verdere uitbouw naar een landelijk dekkend netwerk van informatiepunten.

Bibliotheek Hengelo is in het voorjaar door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd als koploper voor de uitrol van het project Digitale Inclusie. Per 1 september 2019 is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend in de Bibliotheek. Daar stellen we bovendien een laagdrempelig aanbod aan cursussen beschikbaar, zoals Klik&Tik en Digisterker. Deze cursussen blijken het gewenste resultaat te hebben: de meeste deelnemers geven na afloop vanDigihulp de cursussen aan minder afhankelijk te zijn, meer te durven en zich veiliger te voelen bij gebruik van computer, internet en e-overheid. In 2020 wordt de dienstverlening van het IDO verder uitgebreid.

Digihulp

In 2019 zijn we gestart met de Digihulp. De Digihulp is een laagdrempelige dienstverlening waar mensen elke werkdag terecht kunnen met praktische digitale problemen of vragen. Dat kan gaan over de werking van software, mailaccount of over apparatuur zoals de smartphone, tablet, pc/laptop en e-reader. De Digihulp wordt bemenst door een ICT niveau 3 student van het ROC van Twente. In 2019 hebben twee studenten zo hun eindstage en studie succesvol afgerond bij de Bibliotheek.

 

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

Werk

Ook in 2019 was er elke maand weer een breed aanbod voor werkzoekenden. Met onder andere Walk&Talk netwerkbijeenkomsten, meerdere workshops door bijvoorbeeld de Broekriem (JobOn), een sollicitatiespreekuur en een wekelijke bijeenkomst door netwerkorganisatie TalentPlus.

Financieel

In de Bibliotheek biedt de Brievenhulp wekelijks hulp bij de correspondentie en het invullen van formulieren. In maart en april konden burgers weer een beroep doen op het wekelijkse belastingspreekuur voor hulp bij hun aangifte. Nieuw was de hulp van overstapcoaches voor de zorgverzekering in samenwerking met de gemeente Hengelo. Deze coaches waren drie dagdelen beschikbaar om vragen te beantwoorden over de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Gezondheid

In december is de Bibliotheek gestart met het trefpunt Het Luisterend Oor. Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. De coaches Yvonne de Lizer, Doris Kasper en Dorine Noorda geven tijd en aandacht aan iedereen. Luisterend oorMen kan bij hen ook terecht met zorgen over geld, gezondheid of stress, maar ook met problemen op het werk, op school of in een relatie. Het trefpunt Het Luisterend Oor is elke donderdag gratis te bezoeken van 11.00-13.00 uur. Een vergelijkbaar initiatief dat in 2019 gestart is, is Verhalen en meer! van Wijkracht. Elke maand gaan de deelnemers aan de hand van een themaverhaal in gesprek met elkaar.

 

 

1 Er zijn drie manieren van leren: formeel, informeel en non-formeel. Als Bibliotheek kiezen we voor non-formeel leren als de meest geschikte vorm om onze doelstellingen te behalen.Non formeel leren

 • Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten.
 • Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.
 • Informeel leren: onbedoeld leren, kan in een georganiseerde leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit leren is in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten. Als we alle uren die we leren zouden uitsplitsen naar formeel leren, non-formeel leren en informeel leren, zal het aantal uren informeel leren met stip op één staan. Wij kunnen (over)leven dankzij informeel leren: leren tanken, je smartphone gebruiken, je kinderen opvoeden, met collega’s omgaan, mantelzorg verlenen, hulp vragen.

Bron: Volwassenenleren.nl