De klassieke Bibliotheek

De klassieke Bibliotheek

ORGANISATIE - Verandering en verbreding

In 2020 sloten we de beleidsperiode 2016-2020 af en maakten we de balans op van vier jaren werken aan de strategische doelstellingen die we in 2016 geformuleerd hebben. We kunnen zeggen dat de wereld er anno 2020 anders uitziet. In 2016 konden we niet bedenken welke impact een geheel nieuw virus op de wereldbevolking en -activiteiten heeft. 2020 kwam hiermee in een totaal ander perspectief te staan. Hebben de Bibliotheken stilgestaan? Zeker niet.

Leden HGL 2020

Integratie en samenwerking waren belangrijk in 2020. Zowel binnen de interne organisatie als in de samenwerking met onze belangrijkste stakeholders zijn flinke stappen gezet.

De samenwerking tussen de drie Bibliotheekstichtingen leidt tot een steeds verdere integratie van de werkzaamheden. Dit bevordert de efficiëntie van onze bedrijfsvoering.

Een goede samenwerking met (lokale) partners is voor de Bibliotheek essentieel. Hoe belangrijk dit voor ons is hebben we onder andere tot uitdrukking laten komen in de voorbereidingen op het nieuwe meerjarenbeleid 2021 – 2024 van de Bibliotheek.

Met veel plezier hebben we daarvoor de dialoog gefaciliteerd om met de belangrijkste stakeholders binnen onze drie gemeenten de complexe maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken waar we met elkaar aan werken. Ieder vanuit de eigen mogelijkheden en rol; over de wederzijdse beelden en verwachtingen.

Daarmee hebben we niet alleen essentiële input voor ons beleid opgehaald, maar hebben de deelnemers ook waardevolle input kunnen halen voor de eigen praktijk. De waardering van de partners voor dit initiatief, zien we als aanmoediging om de maatschappelijke opgaven, waar we allemaal een rol in hebben, centraal te blijven zetten. En te blijven verdiepen op hoe iedere partner hier het best een bijdrage aan kan leveren.

Doel: In 2020 werken alle medewerkers vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage hieraan en handelen ernaar. Doelen en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie is een leidend principe. De talenten van medewerkers zijn in beeld en op de juiste plek ingezet.

Doel: In 2020 hebben alle medewerkers onderzocht wat de eigen talenten zijn. In ontwikkelgesprekken zijn deze talenten besproken en is gekeken in hoeverre de talenten toegepast (kunnen) worden in de werkzaamheden binnen de teams.

Wensen, verwachtingen en ambities van zowel medewerkers als organisaties verwerken we in een ontwikkelplan met aansluitend een opleidingsplan dat parallel meeloopt met het meerjarenbeleid.

Zelforganisatie, zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen, staat daarbij hoog in het vaandel. Competenties als ondernemerschap, creativiteit en lerend vermogen zijn essentieel.

Organisatie en medewerkers 2020

NB. Een aantal medewerkers heeft een dienstverband bij meer dan één stichting. Een aantal medewerkers werkt voor meer dan één team. De drie stichtingen samen hebben 50 medewerkers. 

NB. De teams Lezen, Leren en Informeren leveren, naast de inhoudelijke organisatie en uitvoering van producten en diensten (activiteiten), de medewerkers die zorgdragen voor de openstelling van de vestigingen en de ondersteuning van de bezoekers (medewerkers Bibliotheekservice). Voor Hengelo gaat dit om 3,6 fte, Hof van Twente 2,5 fte en Oldenzaal 0,9 fte. Vrijwilligers vormen inmiddels een wezenlijk aanvulling op onze beroepsmatige inzet. 

Doel: In 2020 is de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de verschillende kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

Het onderhoud van de collectie is een continu proces. Aanschaf en sanering vinden plaats op basis van het gebruik van de collectie door onze klanten. In 2020 zien we vanwege het coronavirus een ander gebruik van de collectie door een periode van volledige sluiting, een gedeeltelijke openstelling en een zeer beperkte openstelling.

Het aantal uitleningen is met ruim een derde gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daar staat tegenover dat het aantal geleende e-books in Hengelo met ruim een derde is gestegen. Helaas heffen deze cijfers elkaar niet op; ondanks dat de opmars van het e-book weliswaar niet stuiten is, is het fysieke boek nog steeds zwaar favoriet. Het is al een aantal jaren een duidelijke trend dat e-books meer geleend worden. Een stijging zoals die van afgelopen jaar heeft natuurlijk alles te maken met de bijzondere omstandigheden waar we ons in 2020 voor gesteld zagen.

Collectie HGL 2020

Uitleningen HGL 2020

Het stimuleren van lezen blijft een belangrijke activiteit, veelal geïntegreerd in de verschillende maatschappelijke programma’s. Het boek is daarbij essentieel en gelukkig weten heel veel mensen de weg naar de Bibliotheek te vinden om veel en met plezier te lezen. Ook in crisistijden.

Huisvesting en faciliteiten

Als Bibliotheek vinden we het belangrijk dat iedere inwoner in onze gemeenten binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek. Met onze twee vestigingen in het centrum en in de Hasseler Es voorzien we in deze spreiding. Een volwaardige Bibliotheek gaat met de tijd mee en dat is terug te zien in onderhoud en inrichting. We streven er daarbij naar een inspirerende omgeving te bieden, die nieuwgierig maakt en waar iedereen zich thuis kan voelen.

Bezoekers HGL 2020

Facelift voor Bibliotheek Hengelo Stad

De voorbereidingen die in 2019 zijn gestart om Bibliotheek Hengelo Stad zodanig in te richten en aan te passen dat deze recht doet aan: ontmoeten, werken en studeren, cursussen, huiskamer, inspirerende omgeving, podium, expositie en nog veel meer leiden in 2020 tot de daadwerkelijke uitvoering. Het was spannend te zien hoe de Bibliotheek een metamorfose onderging en we toch veel van de reeds bestaande materialen konden hergebruiken. Van een formele opening waarbij we de ruimte in gebruik konden nemen, zoals we dit wensten is het helaas (nog) niet gekomen.

Herinrichting jaarverslag2020Een belangrijke functie van de fysieke Bibliotheek is de verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Als de vergaande maatregelen tegen het coronavirus worden opgeheven hebben wij er het volste vertrouwen in dat onze bezoekers de weg weer weten te vinden en volop gebruik zullen maken van de faciliteiten die we bieden: meer werk- en studieplekken, een situering van het podium waardoor het beter gebruikt kan worden, het Ontwikkelplein met spreekuren en oefenplekken en heel veel fijne plekken om te zitten. Met nieuwe kleuren en vooral ook veel groen.

De steeds nauwere samenwerking tussen de Bibliotheken Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente komt ook terug in facilitaire zaken en ICT. Continuïteit is daarbij van groot belang. Daarom is ook op netwerk- en ICT-niveau de samenwerking gezocht. De netwerken van Hengelo en Oldenzaal hebben in 2020 een herstructurering ondergaan. Hof van Twente zal hier in 2021 bij aansluiten.

De Bibliotheek online

De coronacrisis heeft ook grote impact gehad op onze online omgeving. Ons websitebezoek is een indicatie van de impact van de lockdowns. Tijdens de sluiting van de Bibliotheek in maart/april en wederom in november daalde het websitebezoek. Het steeg weer bij gedeeltelijke openstelling, waarbij onze website vanwege de steeds wijzigende situatie, een belangrijk communicatiemiddel was voor openingstijden en veiligheidsmaatregelen.  

Doel: In 2020 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit.

Onze vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in de Bibliotheek. Op veel fronten bieden zij hun diensten aan en maken zo samen met de beroepskrachten een Bibliotheek die voor en door de samenleving werkt. Het vraagt steeds opnieuw aandacht voor de positie die de vrijwilligers innemen en in het zien, erkennen en waarderen van wie ze zijn en wat ze voor ons doen.

In Hengelo zijn eind 2020 62 vrijwilligers actief als gastvrouw- of heer, chauffeur, taalvrijwilliger of vrijwilliger voor de Bibliotheek aan Huis. Samen besteden zij bijna 190 uur per week aan hun werkzaamheden voor de Bibliotheek. Daarnaast waren er in 2020 60 vrijwilligers actief voor de VoorleesExpress.

Jaarrekening

Jaarrekening

Kijk hier voor de jaarrekening van Bibliotheek Hengelo over het jaar 2020.

Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

Het jaar van corona

De impact van de coronacrisis op de leer- en leesontwikkeling van de jeugd is groot. Vooral bij de meest kwetsbare kinderen, die de routine van het dagelijks onderwijs en de extra aandacht voor leesplezier het hards nodig hebben. Bijna alle jeugdprogrammering is afgelast. We liepen vertraging op bij lopende projecten. De wekelijkse bezoeken van de VoorleesExpress vrijwilligers kwamen stil te liggen. De uitbreiding van de mediatheek-voorzieningen in het nieuwe C.T. Stork College is bijna helemaal stilgevallen door de afwezigheid van scholieren en docenten. En ook de speciale studievoorzieningen voor examenkandidaten waren dit jaar niet mogelijk.

Samen met het onderwijs gaan we na deze crisis hard aan de slag om de opgebouwde routines, het ritme van dagelijks leesonderwijs en de toegang tot de rijke schoolbibliotheken weer tot leven te wekken. Dat geldt ook voor de inzet van onze voorleesvrijwilligers in de laagtaalvaardige gezinnen van Hengelo. Het goede nieuws is dat er ook bijzondere nieuwe dingen wél zijn gebeurd. Ook op het gebied van lezen en digitale geletterdheid schoten de digitale varianten als paddenstoelen uit de grond. Of bestaande diensten werden (tijdelijk) gratis beschikbaar gesteld. We informeerden scholen via speciale nieuwsbrieven over de mogelijkheden van e-books, luisterboeken en andere digitale diensten. We organiseerden via TikTok een BoekenvlogBattle. Onze partner Tetem bood online KidsLabs aan en in de Bibliotheek verkochten we hun make-it@home techniekkits.

Activiteiten voor kinderen van 0 tot 18 jaar

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in de brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Lezen is een sociaal proces. Door met anderen te praten over wat je leest, ontwikkel je je sneller en verbreed je jouw grenzen. We hebben in de omgeving van het kind helpende volwassenen nodig om het kiezen en lezen van een boek te stimuleren, maar ook vooral het praten daarover. Het zijn juist de ouders en de leerkrachten die een goed leesvoorbeeld moeten geven om de leeshonger bij het kind te vergroten. Dat is wat we met de aanpak van de Bibliotheek op school en onze programmering voor de jeugd proberen te bereiken.

BoekStart en dBos 2020 HGL

NB. Uitlening op de scholen vindt plaats onder verantwoording van de school. In dit verband is de uitlening van een boek een registratie, omdat het boek in de meeste gevallen niet mee naar huis genomen wordt en op school blijft. 

We werken nauw samen met het basisonderwijs in Hengelo. Het aantal aangesloten scholen ligt momenteel op 27. In 2020 is er in het onderwijsveld veel veranderd door het samengaan van Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting. Daardoor zijn sommige scholen verdwenen of samengevoegd. Een ontwikkeling die nog een jaar of twee doorzet. Basisschool De Bron heeft zich als laatste nieuwe school voor een samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school aangemeld.

Leescampagnes

Dansworkshop NVD jaarverslag2020Dit jaar stonden de Nationale Voorlees-dagen in het teken van het prentenboek Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horacek. Tijdens een inspiratieavond van Wapperkids kregen pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterspeelscholen praktische tips om tijdens het voorlezen te gebruiken. Sonja Bleijerveld van Oyfo gaf een enthousiaste kleuterdansworkshop en Belletje Sterk verzorgde weer de voorstellingen voor de peuterspeel-scholen en kinderdagverblijven.

Kort na de jaarlijkse Voorleeswedstrijd is onze programmering helaas onderbroken door de coronacrisis. Tijdens de Kinderboeken‘maand’ in oktober konden kinderen en schoolklassen nog wel een interactieve Dino-tentoonstelling bewonderen. De bijpassende dino display-tafels vol dino- en geschiedenisboeken en leuke kleurplaten en knutselwerken trokken gelukkig veel bekijks, voordat we de deuren helaas weer moesten sluiten.Dinotentoonstelling jaarverslag2020

Cultuureducatie

Elk jaar gaan schrijvers op bezoek in wisselende groepen van de basisschool. Dit jaar waren de groepen 1 en 2 aan de beurt. In februari hebben 16 groepen de schrijvers/illustratoren Harmen van Straaten en Natascha Stenvert ontmoet. Het geplande programma in samenwerking met Oyfo is vanwege de coronacrisis helaas geannuleerd.

Ouderpartnerschap

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij de taalontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Daarom blijft ouderpartnerschap, ofwel het vergroten van de betrokkenheid van ouders, een belangrijke doelstelling voor de Bibliotheek. Bij het ontwikkelen van onze programmering kijken we daarom niet meer alleen naar de jeugd, maar ook naar wat we kunnen betekenen binnen een bredere gezinsaanpak.

We zijn in 2019 gestart met het integreren van BoekStart in de kinderopvang binnen de Bibliotheek op school. Daarmee geven we ouderpartnerschap vorm binnen Integrale Kindcentra (IKC’s) in Hengelo en komt de focus te liggen op ouders van jonge kinderen.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

De pilot om in zes IKC’s BoekStart in de kinderopvang te integreren met de Bibliotheek op school werd in 2020 verder uitgerold. De collectie voor 0-4 jarigen is uitgebreid en toegevoegd aan de bestaande collectie van de betreffende basisscholen. Daarnaast werken we aan een geïntegreerd leesplan voor 0-12 jaar.

De subsidie voor de eerste zes BoekStartBibliotheek op school locaties komt vanuit de Provincie Overijssel via het stimuleringsprogramma Taal Werkt! Logo taalwerkt jaarverslag2020Eind 2020 is deze geïntegreerde BoekStartBibliotheek op school gerealiseerd in IKC ’t Berflo, de Akker, ’t Eimink en St. Plechelmus. Tot medio 2021 bouwen we nog verder in IKC de Hunenborg, de Woolder/Alfrink. Basisschool de Bron grijpt haar start aan om gelijk met de hele IKC in te stappen, dus ook daar komt een 0-12 samenwerking.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

Ouders met een pasgeboren kindje kunnen in de Bibliotheek het BoekStartkoffertje ophalen. Daarin zit een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. In 2020 zijn 163 koffertjes opgehaald; een ophaalpercentage van 23%. De daling t.o.v. 2019 (36%) is waarschijnlijk te wijten aan de lockdowns en beperkte openstelling van de Bibliotheek.

Ook weten we dat alleen het stimuleren van (voor)lezen en lid worden van de Bibliotheek via de consultatiebureaus, met een gevuld koffertje als geschenk, onvoldoende effect heeft op de jonge ouders. Er is meer inspanning van meerdere partijen nodig om ouders met hun baby te binden aan de Bibliotheek.

Als Bibliotheek hebben we de focus op dit moment gelegd op het verdiepen van de samenwerking met het basisonderwijs, omdat we op deze manier bijna alle jonge kinderen in Hengelo kunnen bereiken. Daarnaast richten we ons in het komende jaar op een grootse en structurele wervingscampagne voor de jeugd en op de brede gezinsaanpak.

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

VoorleesExpress jaarverslag2020De VoorleesExpress heeft een stabiel aantal deelnemers. Maar de cyclus van 20 weken lang elke week bezoek van een voorleesvrijwilliger in ca. 50 gezinnen is door corona helaas niet goed afgerond. En de start van een nieuwe ronde in september was niet mogelijk.

Vanwege de veelal hoge leeftijd van onze vrijwilligers en het grote belang van fysiek contact was huisbezoek niet aan de orde en het opstarten van een digitale variant niet wenselijk.

Doel: In 2020 werken we samen met het voortgezet onderwijs in alle VMBO-scholen in Hengelo met het programma de Bibliotheek op school VO

In 2020 is de uitbreiding van de mediatheekvoorzieningen op het nieuwe C.T. Stork College maar nauwelijks uit de verf gekomen door de sluiting van het onderwijs. Ook de samenwerking op het Avila College en OSG ’t Genseler heeft onder de crisis te lijden gehad. De laatste scholieren uit het voortgezet onderwijs ontvingen wij in januari 2020 in de Bibliotheek. Daarna werd het erg stil. We hopen onze activiteiten in 2021 weer langzaam uit te kunnen breiden.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

In samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in de drie gemeentes hebben we dit jaar zo goed als het ging voortgebouwd aan een goede structuur voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid. Hierbij zoeken we samenwerking met regionale partners als Oyfo en Tetem. In Hengelo starten we in 2021 met de pilot op een of enkele basisscholen.

Nieuw voor 2020 is dat de samenwerking met Tetem steeds beter op stoom komt. Maakplaatsen2 jaarverslag2020Zo konden we tijdens de MeeMaakMaand in oktober een gevarieerd programma met workshops rond techniektaal en digitale geletterdheid aanbieden voor diverse doelgroepen. Waarmee we vaak andere kinderen bereiken en naar de Bibliotheek halen dan met onze leesprogramma’s. En een mooie bijvangst: vooral vaders doen soms net zo hard mee! Helaas moesten we in de tweede week de activiteiten staken als gevolg van de gewijzigde regels rondom corona.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Welkom bij ons jaarverslag!

Navigatie

Je kunt het menu aan de linkerkant gebruiken om door de verschillende hoofdstukken te navigeren.

Vragen

Heb je naar aanleiding van het jaarverslag nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Participatie & Zelfredzaamheid

Participatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. Bovendien wordt participeren door o.a. toenemende digitalisering voor veel burgers ook nog eens ingewikkelder. Zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen. De Bibliotheek heeft als doelstelling om de basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen.

Door de corona-uitbraak heeft deze doelgroep het nog eens extra moeilijk. Persoonlijk hulp was door de lockdownmaatregelen vaak niet mogelijk en de nadruk is nog meer op digitale vaardigheden komen te liggen. Ook in de Bibliotheek is een groot deel van het aanbod rond participatie en zelfredzaamheid helaas niet doorgegaan.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

Ondanks alle beperkingen door het coronavirus hebben we in 2020 verder gewerkt aan de ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van producten en diensten die de taalvaardigheid én de digitale vaardigheden van burgers verbetert, zodat deze groep beter kan meedoen in de kennissamenleving.

Leren activiteiten HGL 2020

Het Ontwikkelplein

In april is na een herinrichting op de tweede etage van Bibliotheek Hengelo Stad het Ontwikkelplein gestart. Doel van het Ontwikkelplein is om mensen die problemen ondervinden bij hun dagelijkse zelfredzaamheid één plek te bieden in de gemeente waar praktische hulp en mogelijkheden om hun vaardigheden te verhogen samenkomen. Een Ontwikkelplein bestaat uit de volgende elementen:

  • Individuele spreekuren van organisaties op thema’s als werk, studie, gezondheid, financiën, digitale vaardigheden, overheidszaken, opvoeding en andere zaken die helpen bij het organiseren van het dagelijks leven. De individuele hulpvraag staat hier centraal. Voorbeelden zijn de Brievenhulp, het Taalpunt, het Informatiepunt Digitale Overheid en de Digihulp.
  • Het Oefenplein. Hier kunnen mensen zelfstandig of met ondersteuning zelf aan de slag met een diversiteit aan online oefenmogelijkheden.
  • Een collectie met relevante boeken en andere (leer)materialen.
  • Cursussen en workshops, zowel online en offline. Bijvoorbeeld cursussen digitale vaardigheden, taaltrainingen, maar ook trainingen rond werk en empowerment die de regie op het eigen leven vergroten.
  • Voorlichting die aansluit bij landelijke of lokale actualiteiten. Bijvoorbeeld voorlichting over de nieuwe Donorwet, de Corona app en de gemeentelijke zorgverzekering.

Op 1 oktober was de officiële startbijeenkomst met alle (potentiële) partners op het Ontwikkelplein. De bedenker van het Ontwikkelplein, Kelly Oostlander van Kelly Denken & Doen, leidde deze bijeenkomst die als doel had om partners mee te nemen in het concept en om elkaar beter te leren kennen als organisaties. Want een belangrijke meerwaarde van het Ontwikkelplein is ook om warm naar elkaar door te verwijzen.

Juridisch spreekuur

In september zijn we gestart met een Juridisch spreekuur als nieuw onderdeel van het Ontwikkelplein. In april werd Sociaal Raadslieden Hengelo, dat werd bemenst door Veronika Trifunovic, wegens bezuinigingen opgeheven. In samenwerking met Veronika is toen het wekelijkse Juridisch spreekuur georganiseerd in de Bibliotheek, zodat deze dienstverlening deels behouden bleef voor Hengelo.

In de periode september – december 2020 hebben 100 personen gebruik gemaakt van het Juridisch spreekuur. Bij deze groep is vaak sprake van meervoudige problematiek van sociaaleconomische en psychosociale aard. In november is het spreekuur vanwege de lockdownmaatregelen alleen telefonisch bereikbaar geweest.

Cadeautassen actie met Jeugdfonds en de Mixed Lions

Ruim 200 arme Hengelose gezinnen kregen in december van het Jeugdfonds Hengelo-Borne, Mixed Lions Hengelo en Bibliotheek Hengelo gratis een grote shopper met een knikkerspel,Cadeautassen jaarverslag2020 boeken en andere leuke weggevers.

De actie was een mooie samenwerking tussen de drie partijen om kinderen in gezinnen die het niet zo breed hebben wat extra's te geven tijdens de feestdagen. Als Bibliotheek hebben wij honderden nieuwe jeugdboeken ingekocht en beschikbaar gesteld voor deze actie met als doel het leesplezier te bevorderen. De gezinnen konden de cadeautassen afhalen bij de Bibliotheek waar de uitgifte met behulp van vrijwilligers coronaproof is verlopen. Afbeelding: Cees Elzenga hetoog.nl

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

Onze focus lag in 2020 op het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van producten en diensten voor het sneller toetreden tot de arbeidsmarkt, verbeteren van de financiële zelfredzaamheid en verbeteren van de gezondheid en kennis rond opvoeding.

Werk

Online aanbod

In 2020 stond er weer een uitgebreid programma klaar voor werkzoekenden met elke maand een breed aanbod voor deze doelgroep met onder andere netwerkbijeenkomsten, workshops en sollicitatiespreekuren.

Helaas ging een deel van het aanbod vanwege corona niet door. In het najaar 2020 zijn we daarom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een volledig online aanbod rond werk. In november organiseerden we onze eerste workshop in Zoom in samenwerking met JobOn. Voor het voorjaar 2021 zal een volledig online programma klaarstaan.

Financieel

Belastingspreekuur

In de Bibliotheek konden burgers in maart en april weer een beroep doen op de wekelijkse belastingspreekuren voor hulp bij hun aangifte door vrijwilligers van Wijkracht. De spreekuren werden zeer goed bezocht maar halverwege maart moesten we hier vanwege de eerste coronalockdown mee stoppen.

Om mensen te kunnen helpen die uitstel van aangifte hadden aangevraagd tot 1 september, zijn in augustus een aantal extra spreekuren opgestart met inachtneming van allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals plexiglasschermen en aparte beeldschermen voor zowel vrijwilligers als bezoeker. Ook dit keer werden de spreekuren goed bezocht met in totaal 25 bezoekers.

Gezondheid/opvoeding

Donorspreekuur

Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in Donorregister jaarverslag2020het Donorregister te staan. Met name bij kwetsbare doelgroepen kan de donorregistratie vragen oproepen. Deze mensen komen met hun vragen ook naar de Bibliotheek. Daarom werken Stichting Digisterker, de Koninklijke Bibliotheek in afstemming met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om deze mensen een plek voor hulp te bieden. In Bibliotheek Hengelo is hiervoor een Donorspreekuur ingericht.